De Ziel – Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 1

Moeder Aarde confronteert de mensen

Mijn naam is Moeder Aarde en ik ben bestemd om leven te ontvangen. Mijn energievermogen is groot en mijn kracht niet te evenaren. Met mijn kracht bewerkstellig ik dat zielen kunnen carneren. Mijn energievermogen bestaat om jullie, de mensenzielen, in de gelegenheid te stellen goed en kwaad te zien en goed en kwaad te zijn.

Er zijn veel verschillende zielsafstemmingen op mijn lichaam aanwezig. Vele hiervan nog onbewust in geestelijk-bestaand leven. Enkele bewust. Zielen van mensen zijn op mijn lichaam aanwezig om de sferen van duister en licht te leren kennen. Op deze wijze leert de méns het goed en kwaad te overkomen.

Mijn lichaam laat in alles deze polariteit zien. Mijn zielsleven wordt door de mens niet begrepen. Jullie begrijpen ook het menselijke zielsleven nog niet. In alles vertegenwoordig ik een afspiegeling van jullie leven. Maar mijn taak is zuiver energetisch en bestaat uit polariteit.

Polariteit dient uitgeleefd, doorleefd en doorzien te worden. Terwijl wij zielen slechts één doel dienen. Wij allen dienen ons op eigen kracht te ontwikkelen tot bewust zijn. Bewust… Zijn om ons Leven in totaliteit te bezitten, te begrijpen en te overkomen. Wij dienen allen het bewustzijn en mogen ons ont¬wikkelen tot het bewust zijn in AL. Het bewust zijn in AL bevat het goddelijk zijn, een Goddelijke zijnstoestand.

Mijn wereld behoort bij de derde kosmische afstemming. Het volledige, totale bewuste zijn komt pas tot uiting in het zevende Goddelijke Rijk. Pas dan zijn de zielen waarlijk bewust in het AL. Vele werelden hebben wij nog te beleven. Vele momenten van ervaren te gaan om het leven te zuiveren van dat wat niet in overeenstemming met de wetten gaat.

Wij allen dienen tot het AL.
Wij allen dienen tot het Al te komen.
Wij allen hebben deze taak tot ons genomen.

Mensenzielen op aarde

Mensenzielen op aarde zitten in de fase, waarin ze de geestelijke ontwikkeling dienen aan te gaan. Geestelijke ontwikkeling bestaat uit gevoelens en gedachten en heeft niets kerkelijks in zich! Het gebeuren in gedachten en gevoel is zuiver het ontwikkelen van het geestelijk lichaam, hetwelk de mens meedraagt in zichzelf. De ziel laat alle vorderingen zien.

Mijn ziel is er om te dienen.
Om ook de mens te dienen.
Mijn ziel is er om de mens te laten evolueren.
Mijn ziel heeft niets menselijks.

Mijn wereld laat in alles aan de mens zien welke evolutie hij dient te gaan. Mijn wereld maakt alle wetten van het AL zichtbaar, zodat de mens zich die wetten tot voortgang eigen kan maken. Hoeveel zeeën zijn er te ontdekken? Hoeveel diepgang in dit leven? Hoeveel bergen te bestijgen? Hoeveel krachten te overwinnen? Als de mens zichzelf kent in de ziel, leert hij mijn wereld kennen. Iedere verscheidenheid in mijn leven laat je een wet van AL zien, die door de mens doorleefd en ervaren dient te worden. Alle uitingen van gedrag in planten- en dierenrijk dienen overstegen te worden in zielsbezit. De verscheidenheid, die mijn schil jullie laat zien, is de verscheidenheid in belevingen die jullie dienen te beleven alvorens de weg tot het Licht gevonden te hebben. Nu is het niet de bedoeling om een globetrotter te worden. Maar wees bewust van de verscheidenheid aan gegevens die je dient te overwinnen om mijn wereld te kunnen bevatten. Probeer helder te krijgen welke bergen en dalen, paden en wegen er zijn tot ontwikkeling, zodat je tot besef kunt komen van de kracht van de menselijke wil.

Hoe groot is die kracht van de menselijke wil dan wel? Besef je dit gegeven Godswonder? In alles wordt de mens de gelegenheid geboden te handelen volgens de wil van zichzelf. Met de eigen wil bepalen jullie de voortgang. Met de eigen wil bepalen jullie de terugslagen die er ontvangen dienen te worden. Met de menselijke wil beleef je het leven volgens éigen keuze. Eigen keuze! Wat een genade! En tegelijkertijd wat een smart, als jij deze wil niet voor het juiste inzet. Met deze wil bepalen allen mee in de evolutie. Beslis niet zo lichtvaardig over het leven, maar besef wat je hierdoor naar je toehaalt. Onzuiverheid trekt onzuiverheid aan en eens zal dit bewust worden. Zovelen van jullie staat nog veel te beleven. Weet, dat er Godsgenade bestaat, en werk in jezelf om (eens) deze genade te ontvangen, om te mogen zuiveren.

Godsgenade, een vorm van leven. Godsgenade, ook een nieuw lichaam voor de ziel.

Een ziel kan geen verdoemenis vertegenwoordigen. Wel kan een mens na dit aardse leven in de astrale wereld terechtkomen om hem te laten beseffen datje Leven nooit kunt verliezen. Wel kan de mens in onbewuste sferen zijn ontwaking meemaken en dit zal zo blijven totdat er bewustwording ontstaat om het leven te dienen. Pas dan staat de geestelijke wereld open om je te ontvangen en mag je beginnen om smart om te polen tot Licht en Liefde. Pas dan kan je verder in de geestelijke ontwikkeling. Begrijp me goed als ik zeg dat er velen nog onbewust leven. Velen die het Licht nog niet hebben bereikt. Velen die ook de Liefde voor alle medemensen nog dienen te ontdekken en die zich nog uitleven ten koste van anderen. Hoeveel mensen maken er geen gebruik van de materie van mijn lichaam tot gewin van macht en genotzucht!

Oordelen over zijnsvormen

En het is de mens die oordeelt over mijn zijnsvorm. Het is de mens die mijn natuur verandert voor eigen doeleinden. Het is de mens die mij verbruikt en denkt mij in stand te houden, met zijn vorm van leven en eigen behoeften. Probeer te doorzien hoevelen leven in “hebben en krijgen” en hoevelen in “geven en gunnen”. Haal hier lering uit. Open je tot ontplooiing. Vergroot deze ellende niet langer, want ook ik moet dan ellende evenredig vergroten. Niemand heeft hier voldoende bewustzijn op! Niemand kent mijn taak in de wereld van jullie zijnstoestand.

Aanvaard de eerste taak in je eigen leven en leer het leven, wat je zo kostbaar is, te waarderen. Neem dit leven onder de loep en ga kijken in wie en waarom jij bent. Kijk rond in jouw leefwereld en besef dat je daar bent, waar jij noodzakelijk bent voor jouw leven. De omgeving waar je jezelf in plaatst zegt al veel over je innerlijke beleving. Ook je manier van omgaan met geld. Voor mij spreek je dan boekdelen, omdat je hierin ook laat zien in je innerlijke belevingswereld. Leven is niet te koop!

Met mijn leven en mijn lichaam mag ik de mens dus ontvangen om hem te helpen in kunnen leven met anderen. Met deze woorden dient zich wederom de polariteit aan, want mensen kunnen niet leven met en zonder elkaar.

Nu mag er begrip gebracht worden en met begrip ontvangt de mens het vermogen tot inzien. Meerderen van jullie gaan mij begrijpen en mijn taak verlichten, zodat het Licht gebracht wordt op mijn Licht. Mijn Licht, mijn lichaam. Ervaar in dit begrip en durf te leven in besef van waarde voor alles wat leeft, zodat groei kan komen tot bloei en het verderf minder zal kunnen worden.

Voel mijn aanwezigheid in jouw lichaam.
Voel de binding. Leer mijn ademhaling te volgen.
Beleef mijn schoonheid en aanvaard mijn leven.

Ontvangen in ontwikkeling

Wij kunnen leven ontvangen om het te helpen in ontwikkeling. Ik zeg wij, omdat er vele planeten zijn, waarop leven voortkomt. Maar jullie kunnen deze levensvormen nog niet zien. Besef dat het zoeken naar meer je niets anders zal brengen dan kennis. En kennis levert geen enkel bezit op in de ziel!

Mijn leven is het ontvangende en tegelijkertijd het scheppende beleven. Ik ben geen polariteit en sta tot geen enkele andere planeet in polariteit. Wel is er op mijn lichaam volop polariteit te beleven. Wij, planeten, kunnen ons allemaal laten beleven. Wij kunnen ons allen in energie delen tot behoud van leven, in levensduur door ons te beleven.

Nu er door de mens teveel van mijn leven genomen wordt, krijg ik van elders aanvulling in scheppende energie, waardoor de scheppende functie in mijn ontvangende leven gaat vermeerderen. Jullie krijgen de eerste tekenen hiervan al te zien in mijn buitenste verdichtinglaag. Mijn leven mag overgaan naar een volgend stadium. Dit stadium is in aantocht. Verstrekkende gevolgen gaat dit krijgen voor de mensheid! Velen mogen gaan toetreden in de astraal bewuste wereld. Maar zeer velen nog in de astraal onbewuste wereld, een wereld zonder besef!

Mijn werkelijkheid dient beseft te worden in de bestaanswereld die door jullie werd geschapen. Al eerder heb ik gesteld dat er voor iedere ziel plaats is op mijn leven en de mens dient te beseffen dat dit waarheid is. Voor Iedere ziel, die zich mag verbinden in een lichaam dat de bedoeling heeft te ervaren in leven op aarde, is er plaats. Iedere ziel heeft een bepaald toegemeten levensenergiepeil, dat beleefd dient te worden. Dit alles behoort bij de Goddelijke Schepping.

Door te leven op mijn lichaam heeft ook de mens kans om te beleven in alle afstemmingen tegelijk. Zie hier een kans tot beleven en leren in optimale vorm. In het astrale leven is dit onmogelijk. In de astrale wereld mag de mens zijn gedachten en gevoelens meenemen om te herkennen, wat een werkelijke ervaring in het overgaan van de mens is. Jullie leggen allen de stof af om te evolueren. Ook de ellende die jullie hebben beleefd mogen jullie afleggen. Het is mijn taak om die ellende op te vangen om het totale besef van alle zielen te mogen begeleiden.

Veel van deze negatieve ellende verdient herstelling. Ik weet – als Moeder Aarde – welke zielen wat mogen en kunnen zuiveren en het is mijn taak deze zielen te plaatsen op mijn lichaam. Mijn levenswerk is de energie, die door de levende vorm uit mij werd gehaald en die ik terugontvang na de overgang van die ziel, weer uit te geven. Tegelijkertijd heeft deze weer uit te geven energie een zuivering van bepaalde achtergebleven ellende verkregen alswel een omzetting en aanvulling van ingebracht lijden.

Dankzij dit terugontvangen kan ik de energie in de stof zijn werk laten doen en de geladenheid in de celkernen mag mijn lichaam voeden.

Zo kan ik het lijden dat is achtergelaten, stukje bij beetje aan de zielen teruggeven om de draagkracht van positief lijden te vergroten. Hierdoor mag ik de ziel de energie doen toekomen om te evolueren. Na overgang en afgave van stoffelijkheid blijft die over-energie bestaan en ook die zal opnieuw tot de ziel komen op het moment van incarnatie. Met deze taak dien ik door te gaan tot alle negativiteit is opgelost zodat mijn taak ten einde is. Hoe meer zielen de sferen van Licht bereiken, hoe Lichter mijn taak.

Het verleden en toekomstige beeld van wat de mens te wachten staat is duidelijk. Na afkomst en voortgang dient de mens zich te beraden over het nu.

Nu is de enige weg naar morgen. Door deze woorden te laten bezinken, kan de mens de opening vinden om zichzelf te zien. En met het zien komt inzien, inzien geeft helderheid, helderheid geeft daadkracht en daadkracht helpt mijn lichaam.

In de dag van vandaag ligt de dag van morgen besloten, want de gedachtenpatronen van vandaag creëert de mens ook morgen. Sta stil bij wat je vandaag leert. Vandaag mag je zuiveren voor morgen. Vandaag mag je ontdekken in wat gisteren geworden is. Geef iedere dag iets van waarde door de dag te voleinden in geluk met jezelf om morgen te beginnen aan een nieuw vandaag.

Geef iedere dag wat van waarde aan jezelf.
Geef iedere dag wat van waarde aan je medemens.
Geef iedere dag wat van waarde aan Moeder Aarde.

Alle afstemmingen

Mijn Liefde strekt zich uit naar alle zielen die mijn lichaam bewonen. Alle mensen mogen beseffen dat ze nu mogen veranderen om mijn Liefde en mijn geven te begrijpen. Mijn leven dient aan te zien wat de mensen van mij nemen. Hoevelen nemen er niet teveel? Mijn leven zal in evenwicht kunnen blijven als er evenwichtig genomen wordt. Mijn leven is in onbalans en het wordt door de mens niet begrepen. Omdat er geen eerlijke verhouding meer bestaat mag er brand in de ziel van de mensheid komen.

Met brand in de ziel ontvangt de mens bewustwording. Dat dit gepaard gaat met hevig lijden is natuurlijk, omdat versnelling ook verheftiging van beleving inhoudt. Niet alleen de mens beleeft in deze snelheid. Wel is de mens oorzaak voor deze versnelling in evolutie, omdat zijn drang tot uitleven nog steeds de boventoon voert!

Ook mijn overgang wordt versneld door de mens. Deze versnelling zal blijven doorgaan totdat de mens inziet dat slechts Liefde hun redding is. Liefde tot behoud van leven in voortgang. Liefde is mijn geschenk voor de mensheid om het evenwicht te kunnen herstellen. Brand in de ziel van de mensheid. Voor allen die nu nog weigeren te delen!

Aan wetenschap heeft de mens nu niets, aangezien mijn natuurlijke staat nog niet eens wordt begrepen.

De mens, die mijn natuur wil regelen. De mens, die mijn leven wil uitleven.

De mens die niet begrijpt hierdoor zijn eigen ondergang te veroorzaken met alle gevolgen van dien. Laten we beseffen dat ik de mens mag dienen, de mens overvloed mag schenken, als de mens mijn leven wilde accepteren. De mens accepteert dieren als levensvorm. De mens accepteert natuur als levensvorm.

Waarom accepteert de mens mijn leven niet als levensvorm, terwijl jullie mij beleven in mijn natuurlijke vorm? Voeling te hebben met mijn leven doet je mijn kracht ervaren. En door mijn Liefde mag de ziel zich verder ontwikkelen. Ervaringen mogen erdoor beleefd worden. Gevoelens herkend in zielsbesef. Meerwaardelijke Liefde herkend in de persoon. Met Liefde kan er begrepen en ervaren worden in mijn zijn. Mijn leven, mijn zijn, wat slechts dienend is aan jullie leven.

Beleef…, besef…, begrijp…,
ervaar… en aanvaard… mijn leven.

Brand in de ziel

Met mijn leven wordt zeer onzorgvuldig omgesprongen. De mens van nu is bezig mij te plunderen. Mijn leven wordt reeds bedreigd. Ik ga jullie helpen om jullie inzicht te geven in mijn waarde. Luister en lees: Mijn lichaam is nu zo gevuld met energie die door negatieve dood is achtergelaten, dat mijn leven deze energie gaat opnemen. Dit heeft voor de mensheid ook verstrekkende gevolgen. De mens wordt een wereld ontnomen, waarin goed en kwaad verenigd werden en waar zelfs goedgemaakt kon worden in onbewust beleven! Dit zal dan niet langer op mijn lichaam kunnen gebeuren.

Alle zielen die nog te zuiveren hebben ten aanzien van astrale zielen worden geplaatst op een planeet die reeds op dit leven ligt te wachten. Deze zielen leven daar tussen hun soortgenoten. Overbodig te zeggen dat op die wereld veel leed beleefd wordt. Het loskomen van die wereld kost die zielen nog meer kracht dan het loskomen van mijn lichaam. Die nieuwe wereld zal beduidend minder licht ontvangen van een scheppende zon. De planeet geeft een natuur af, die in alles hetzelfde is als het innerlijk van de daar levende ziel.

Niet veel eeuwen heeft mijn leven nog te beleven voordat deze planeet zijn taak aanvangt! Niet iedereen heeft nog in deze mate te “leren” en deze zielen mogen hun weg vervolgen in het astrale leven. Bespoedig je zoektocht naar zuiverheid. Weet dat er voldoende zielen op aarde geplaatst zijn om de mens te laten inzien. En een ieder, die weigert, weet nu wat zijn of haar ziel onherroepelijk te wachten staat. Deze weg is nodig om de totale evolutie te bespoedigen, hoe vreemd dit ook klinkt. Toch is hiermee de mogelijkheid geschapen om alle ellende te zuiveren die een ziel in leven heeft veroorzaakt. Zonder deze overgang kwam de mensheid niet tot een volgende kosmische wereld.

Het oplossen van mijn lichaam vergt nog vele miljoenen jaren. De mensheid heeft mijn lichaam snel geplunderd en mij hiermee tegelijkertijd geholpen, zodat ik verder mag naar een andere kosmische wereld. De mens heeft mijn lichaam weinig gegeven. Besef mijn zijn en verzacht mijn overgang.

Mijn overgang valt te verzachten door slechts één gebeuren in de mens:
brand in de ziel van de mensheid.

Totale tijd

Velen hoor ik denken: gelukkig nog niet in mijn tijd. Maar deze tijd ligt ook besloten in het totaal. Het is niet van belang of de ziel van nu er dan weer zal zijn. Evengoed zal dit met velen wel het geval zijn. Omdat nu nog veel mensen geen Licht in zielsbezit dragen, zullen die zielen wel terug moeten keren om hun weg te vervolgen. De wens geen nageslacht te beleven om hen ellende te besparen zal geen effect sorteren. De wet van carnatie stijgt uit boven de menselijke wil, dus keren zielen terug op mijn lichaam, omdat deze wet ook mijn leven dient.

Met dit gegeven mag de mens zich bezinnen op zijn levende toekomst. Hoe en met wat denkt de mens zich hieraan te kunnen onttrekken? Weet dat jullie allen deze brand mee zullen maken, is het niet óp mijn lichaam, dan is het in de astrale wereld, maar niemand komt hier onderuit. Besef of geen besef, allen delen deze ervaring. De mens, die zegt dat het zijne hier niet bij zal zijn, zegt dat het niet mogelijk is te beleven in deze krachten. Deze ziel zal er in tijd van eeuwen achter komen en zal dan alsnog het hoofd dienen te buigen. Geen mens zal kunnen ontsnappen aan deze brand. Een ieder zal mogen inzien wat het ons zal brengen.

De Aarde verandert…

Moeder Aarde gaat veranderen en één van haar veranderingen zal het toenemen van temperatuur zijn. De temperatuur gaat oplopen in de komende eeuwen om het leven te bespoedigen voor de mensheid. De tropische regens zullen zich gaan uitbreiden over de gehele noordelijke zone. De temperatuur zal blijven toenemen en het menselijk leven zal een verandering ondergaan in de longfunctie en in opname van warmte. De huid zal zich verdichten om deze temperaturen aan te kunnen. Dit alles is noodzakelijk om de werking en stuwing te verkrijgen om de onbewuste ziel te laten incarneren.

Het aantal zielen zal enorm gaan toenemen om de onbewuste wereld te gaan overkomen. Dit alles is voortgang in de evolutie. Vele zielen zullen in hoog tempo aangetrokken worden met de bedoeling de werking en stuwing te laten komen tot bewustwording. Nog steeds leven er vele mensen op aarde waar geen bewuste werking in leeft.

Dit gaat veranderen en er is geen weg terug. Mijn natuur zal niet langer in alles kunnen voorzien. Velen mogen eerder overgaan om plaats te maken voor wachtende zielen die hun weg nog mogen vervolgen. Velen mogen beleven dat de leeftijd in jaren op mijn lichaam wordt bekort. De eerste verschijnselen zijn al begonnen. Hierdoor mag de ziel verder komen op zijn weg tot bewustwording en vele mensen zullen inzien. Mijn lichaam aanvaardt mijn voortgang. Gedeeltes van mijn leven zullen in energie reeds gaan verdwijnen. Niets hiervan is zichtbaar, wel zal het met de jaren meetbaarder worden voor de mens op aarde.

Ik dank de mens, die mij hierin tot steun is en zal blijven. Mens, dier en natuur hebben grote veranderingen te aanvaarden. Ook de diersoorten mogen veranderen, maar zullen nooit het leed hoeven te dragen dat de mens zich heeft aangetrokken.

Beleven in stof én energie

Mijn beleven in stof èn energie is de kracht die mij tezamen houdt. Dit is tevens de wijze waarop de mens gevormd is. Stof én energie. De stof is de manifestatie van de energie. Mijn leven bevat tegelijkertijd veel en zeer weinig verschillende stoffen. Hoe rijmt zich dit? Mijn leven is omgeven met gasvormige stoffen, waarin mijn vloeistoffen zich bevinden om tot vaste stof te geraken. Bij de mens is dit idem.

De vaste stof is het lichaam met een trage immer veranderende substantie. De vloeistoffen in de mens zijn zijn gedachten en gevoelens. Deze zijn ook vloeiend. Mijn water laat in alles de gemoedstoestanden zien. De andere vloeistoffen laten de onvoorspelbaarheid zien van gedachten. Mijn gasvormige substantie is als de ziel in de mens. In alles vult het de maximale ruimte die het zich toegemeten krijgt. De zielsafstemming bepaalt de ruimte in beperking.

Mijn stoffen maken vele verbindingen, die allen een reikbaarheid en rijpbaarheid vertonen. Zo ook in de mens. Water kan zelfs alle vormen aannemen al naar gelang de verdichting. Vergeet niet dat er ook leven beleefd wordt in de waterhuishouding van de mens. Ook in mijn water leeft leven. Zuurstof geeft leven aan waterstof. Tezamen vormen zij een zeer belangrijke kracht in de levensgevende energie van de mens. Besef hoe je omgaat met mijn waterstof en zuurstof. Besef wat je je eigen leven laat beleven. Besef wat het betekent voor mijn lichaam als deze voor jullie en mijn leven zo broodnodige stoffen bezoedeld worden!

Maak zuiverheid in jezelf om de zuiverheid te kunnen vertrouwen. Zuiverheid is een innerlijk goed wat geleerd mag worden door de mens. Innerlijke zuiverheid heeft zijn weerslag in zijn uiterlijkheid. Vertrouw op zuiverheid en ontneem mij niet nog langer mijn zuiverheid. Onzuiverheid staat je dan te beleven. Aanvaard hulp uit de energie van zuiverheid en besef de bron. Gebruikt de mens geen water om te zuiveren?

Zuiver je eigen innerlijke water in al zijn vormen, zodat het leven voortgang biedt voor de vele, vele zielen die hun opwachting maken op mijn lichaam. Geef ook hen de mogelijkheid tot zuivering in de veelzijdige energie van water.

Innerlijk beleven

Met mijn innerlijke beleven heb ik ervaren dat de mensheid het beste te bereiken is door schokken. Hevige schokken, die hen plotsklaps doen inzien. Mijn leven staat nu een schok te beleven van grote omvang. Ik zal de mensheid dienen met een enorme brand in de zielen. Dat de mensheid hiermee gediend is kan vastgesteld worden in de astrale wereld. Velen mogen intreden in de bewuste astrale wereld.

Mijn krachten zullen jullie ooit mogen ervaren, maar dan zijn jullie zielen niet meer aardsgebonden. Dan mogen jullie weten. Nu zijn jullie op weg om je eigen kern te vinden. Velen van jullie zijn ook hier nog onbewust in. Maar mijn harteklop is er voor allen, ook voor de onbewuste, omdat ik mag zien hoe de mens op mijn schil zichzelf en zijn evolutie kan ontdekken.

Jullie kunnen zien waaruit mijn buitenzijde bestaat die mijn binnenkant verhult. Dit is tevens jullie vormgeving. Mijn binnenste kern heeft een kracht, die zijn weerga niet kent en vurig hoop ik, dat jullie mijn kern niet langer aanspreken op hebzucht in macht tot gewin.

Ik ben door de mens niet te winnen,
noch te beheren, noch te sturen.
IK BEN.

1. HET BEWUSTZIJN

Ons dagelijkse bewustzijn bevat onze gedachten, onze gevoelens, onze emoties, ons denken en ons lichaam met alle – maar dan ook alle – informatie die daaruit kan voortvloeien. Maar dan zijn we nog niet compleet. Er is nog meer. Er is een puur energetisch element wat eraan toegevoegd dient te worden. Iets wat energie is en altijd zal zijn. De ziel. De mens is een drie-eenheid van ziel, geest en lichaam.

Het échte zielsbewustzijn is iets anders dan het dagelijkse bewustzijn en bevat meer informatie dan er in de grootste bibliotheek te vinden is. Ook andere informatie trouwens.

Ons dagelijkse bewustzijn kan informatie vanuit het zielsbewustzijn ontvangen. Met nadruk op het woord ontvangen, want je kunt er vanuit je dagelijkse bewustzijn niet naar toe, het komt naar jou toe. Altijd en onlosmakelijk stroomt deze informatie jouw kant op. Hij is te verstaan als je niets meer doet. Maar dan ook echt niets! Zelfs het nietsdoen dient overstegen te worden. Dan ben je als glas, zo doorzichtig dat je kunt ontvangen vanuit je eigen vermogen.

Een ander gezichtspunt dan normaal

Om de werking van ons menszijn te kunnen begrijpen, moeten we eerst een ander gezichtspunt innemen dan wat we normaal gewend zijn. Ik weet dat dit een moeilijk gegeven is voor iedereen die dit gezichtspunt nog niet heeft ervaren, maar met de aanname ervan ga je wél meer begrijpen over hoe je in elkaar zit.

We gaan er vanuit dat de mens een zielsbewustzijn draagt dat de beschikking heeft over een lichaam met daarbij een dagelijks bewustzijn. Een dagelijks bewustzijn dat handelingen verricht, informatie opneemt, van alles beleeft en informatie afgeeft. Dit dagelijkse bewustzijn houd je over het algemeen zo overtuigend bezig, dat je je niet eens kunnen voorstellen dat er daarnaast tegelijkertijd een ander gebeuren in je plaatsvindt. Toch bestaat het en is het mogelijk om de informatie, die daar vandaan komt, binnen te laten. Gaandeweg zul je zien wat je ervoor kunt laten om het ontvangen hiervan bewust te laten gebeuren.

Door mijn inmiddels talloze ervaringen van zowel zielsbewustzijn als dagelijks bewustzijn kreeg ik als vanzelf de herkenning van het “omgekeerd” aanwezig zijn in jezelf, waardoor ik echt van ganser harte kan zeggen:

Jij bezit de ziel niet. Het is andersom: de ziel bezit jou.

We spreken zo vaak over het hebben van een ziel. We hébben haar wel maar we bezitten haar niet. Het is andersom. De ziel heeft ons!

Wij hebben een lichaam met allerlei gedachten en gevoelens ter lering en gebruik, maar de ziel valt niet onder ons bezit. Wíjzijn het tijdelijke bezit van de ziel. Totdat we doodgaan. Dan heeft ook de ziel ons lichaam niet meer.

Waarom we dit zelf niet zo een, twee, drie in de gaten hebben? Dat is niet zo vreemd. Bij mij heeft het ook een lange tijd geduurd voordat ik het écht in de gaten kreeg. De kwartjes gingen pas vallen toen ik écht besefte vanwaaruit het leven zich beleeft. Want het is de ziel die het leven heeft!

De ziel heeft het leven. Wij denken dat wij het leven hebben gekregen van onze ouders. Toch is dit maar ten dele waar. Jij leeft dankzij de ziel die jou tot leven heeft gewekt. Onze ouders hebben zondermeer de voorwaarde geschapen. Maar de ziel heeft dat stoffelijk hoopje cellen bezield waardoor het levensvatbaar werd.

De eicel in het lichaam van je moeder stond voor rust en rijping.
De zaadcel van je vader zorgde voor beweging en bundeling.
De samenkomst van rust/beweging én van rijping/bundeling schept
de voorwaarde voor bezieling. Bij bezieling ontvangt de stof het leven.

De samenkomst van rust en beweging lijkt een tegenstrijdigheid die niet kan samengaan. Iets kan niet volkomen in rust zijn en tegelijkertijd in beweging. Bezieling zorgt ervoor dat het kan! Een uniek vermogen! De ziel kan doen en niets doen tegelijkertijd! Het brengt je het ‘grote vanzelf’. Rijping en bundeling zijn gemakkelijker gezamenlijk te bevatten. Als iets rijping ontvangt, kan het aanwezig zijn in dat wat er al is. Alle ervaringen die we opdoen (rijping) blijven tijdens ons leven in hetzelfde lichaampje aanwezig (bundeling). Rijping zorgt voor groei in ontwikkeling en bundeling zorgt voor behoud en gebruik.

Doordat rust, rijping, beweging en bundeling allemaal tegelijkertijd samengebracht worden tijdens de bezieling kunnen wij als mens genieten van het levend zijn.

Ieder levend mens is dus bezield. De bezieling is het vertrekpunt vanwaaruit jij je leven bent begonnen. Maar omdat dit gebeurde toen jij je er nog niet bewust van was, ben je dit ‘vergeten’.

Als we gewoonlijk naar de ziel kijken, doen we dat meestal vanuit ons ik.

Bij het zinnetje “Ik heb een ziel” telt het ‘ik’ als het vertrekpunt
vanwaar er naar de ziel gekeken wordt. Dit is een ‘logische’ benadering
vanuit een ‘vergeten’ bezieling.

Maar bij het zinnetje ‘De ziel heeft jou’
telt de ziel als het belangrijkste item.
De ziel vormt weer het vanwaaruit jij beleefd wordt,
waarbij jij fungeert als een soort ‘meewerkend/lijdend’ voorwerp.

En ergens diep van binnen weet je dit nog. Ook al is het niet bewust beleefd, het ‘weten’ ligt nog in je opgeslagen. Wanneer je je dit gegeven weer herinnert, dan besef je vanwaaruit het leven zich beleeft. Niet dat je dan wéét wat leven is, maar het is meer dat je beseft hoe krachtig leven is, hoe veelomvattend, en wat een machtig gegeven! Je staat stil bij het wonder van het levend zijn.

Het lijkt ongeloofwaardig, maar levend zijn is het enige wat ons écht te doen staat en daar hoeven we niet eens iets voor te doen.

tot zover……